YHTEYS-
TIEDOT

Rakentamiseen
Tutustu referensseihimme

Työmaalogistiikan hallinta

NPL (Networking Platform for Logistics) tarjoaa pitkälle kehitetyt palvelut työmaan kokonaisvaltaiseen logistiikan ohjaukseen.

NPL:n avulla hallitaan keskeisten materiaaliryhmien toimitusten aikatauluttamista, välivarastointia ja työmaan sisäistä logistiikkaa aina toimittajilta asennnusmestoille saakka. Onnistuminen toimitusten ajoittamisessa edellyttää, että kaikilla toimitusketjussa mukana olevilla osapuolilla on ajantasainen tieto työmaan tuotannon aikatauluista ja tiedossa olevista muutoksista tuotannon aikatauluihin liittyen.

Koska rakennusprojektit pilkkoutuvat tyypillisestä useisiin aliurakoihin ja koko projektin tuotantoa ohjataan esimerkiksi tahtiaikataulun pohjalta, on välttämätöntä pystyä ohjaamaan myös logistiikkaa samalla tuotannon rytmillä.

Materiaalitoimitusten oikea-aikaisuuden varmistamiseksi on tärkeää myös huomioida purkuun ja siirtoon tarvittavien kone- ja henkilöresurssien käytettävyys sovittuna ajankohtana.

Logistiikan tahdistaminen ja tarvittavien resurssien hallinta onnistuu NPL:n avulla.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Logistinen tahdistus pohjautuu työmaan tuotantoaikatauluun.

Materiaalivirtojen suunnittelu – lähtökohtaisesti materiaalit toimitetaan työmaan tuotantoaikataulun pohjalta joko suorina toimituksina tai välivaraston kautta. Tuotantoaikataulu laaditaan tyypillisesti tilakohtaisesti ja hankintapaketeittain. NPL:ssä voidaan luoda tuotantoaikatulun pohjalta logistinen tahtiaikataulu, jossa esimerkiksi tilakohtaisesti voidaan suunnitella tarvittavat materiaalit ja ohjata niiden toimitusaikatauluja.

Logistinen tahti – Rakennusprojektien teollisessa mallissa tavoitteena on vakioida toimintatapa ja tiedonhallinta läpi koko rakentamisen prosessin huomioiden eri osapuolten tarpeet. Ajantasainen tilannekuva projektin suunnitelmista ja aikatauluista on edellytys eri osapuolten onnistumiselle ja ketjutettujen työvaiheiden sujuvalle läpiviennille.

Tahtituotannossa lähtökohtana on suunnitellut tahtialueet, työvaiheet ja niiden kestot. Projektista riippuen tahtialueen laajuus on erilainen ja tahdin kesto voi olla muutamasta tunnista useampaan päivään. Projektin sisällä nämä ovat vakioituja.

NPL-palvelussa tuetaan tuotannon suunnitelmaa materiaalitarpeiden osalta. Logistinen tahti sisältää sijainti- ja aikataulutiedon lisäksi työvaiheen materiaalit ja niiden määrät.

Logistinen tahti muodostuu hankintapaketille ja tahdin materiaalit ja massat kootaan ko. hankintapaketille tehdyistä tilauksista, varastotilauksista sekä ns. pientarvikkeista. Osa materiaaleista tulee suoratoimituksina työmaalle, osa kulkee terminaalin kautta ja osa voidaan koota työmaan omasta VMI-varastosta. Logistiselle tahdille määritetty toimitusaikataulu ohjaa eri kanavista tulevia materiaaleja tahtialueelle oikeaan aikaan. Materiaalimenekkiä voidaan simuloida esimerkiksi seuraavien 3 viikon tarpeiden pohjalta sekä terminaalin saldojen että tilattujen materiaalien määrien pohjalta.

NPL:n terminaalipalvelussa logistinen tahtiaikataulu ohjaa keräilyjä ja setityksiä. Tahdille kerätyt materiaalit kootaan yhteen ja kuljetusalustalle voidaan tulostaa selkokielinen tarra alustan sisällöstä ja asennuspaikasta. Toimitukset työmaalle tapahtuvat terminaalista täsmätoimituksina.

Kun toimitus vastaanotetaan työmaalle ja edelleen haalataan tahtialueelle, se kuitataan toimitetuksi tilaan ja edelleen, kun urakoitsija kuittaa tahdin tehdyksi, hän voi raportoida asennuksen onnistumisen ja materiaalien riittävyyden tai mikäli asennusta ei saatettu loppuun, poikkeamaan kirjataan mistä ongelma johtui. Palautteet huomioidaan mahdollisesti tulevissa tahdeissa.

Projektin eri osapuolet voivat seurata tahtiaikataulun etenemistä NPL-palvelun kautta. Työmaalle saapuvien materiaalitoimitusten tilaa voidaan seurata tahtiaikataulusta niiden etenemisvaiheiden mukaan.

Työmaatoimitukset – NPL:ssä toimitusten hallinta pohjautuu logistiseen tahtiaikatauluun ja työmaan aluesuunnitelmaan, jossa on kuvattu ja ohjeistettu työmaan käytössä olevat välivarastot, työmaan luvalliset kulkureitit ja purkupaikat sekä käytettävissä olevat resusurssit. Toimituksille tehtävät purkuvaraukset kirjataan toimituskalenteriin, jolla estetään päällekkäiset varaukset. Yksittäinen toimitus muodostuu toimituksen osapuolista ja tilatun materiaalin asennuskohde kohteista asennusaikatauluista. Purkuvaraukselle voidaan samalla kertaa varata myös työmaalla käytössä olevia kone- ja henkilöresursseja.

Toimitukselle kirjataan saapumisajankohta, mahdollinen varastopaikka ja muita huomiota myöhempää raportointia varten. Toimituspoikkeamat käsitellään erillisen poikkeamaprosessin kautta.

Välivarastotoiminnot – erityisesti keskusta-alueiden työmailla on rajallinen mahdollisuus ottaa yhdellä kertaa suurempia eriä materiaalia työmaalle, jonka vuoksi yhä useampi työmaa käyttää välivarastointia. Välivaraston käyttäminen mahdollistaa täsmätoimitusten suunnittelun ja materiaalien esikäsittelemisen ja lavoituksen työkohdetasolla. Välivarastojen hallittu käyttäminen vähentää työmaaliikennettä koontitoimitusten avulla, pienentää materiaalihukkaa ja riskiä virhetoimituksille. Välivarastossa tehtävä lavoitus tehostaa työmaalla tapahtuvaa materiaalien haalausta.

NPL:ssä välivarastopalvelut sisältävät varastopaikkojen hallinnan ja hinnoittelun sekä vastaanottokirjaukset ja hyllytykset, keräilyn, lavoituksen ja lähetystoiminnot sekä kuljetusten hallinnan.

Työaika ja tuntikirjaukset – työntekijät voivat raportoida läsnäoloaikaansa kännykällä tai erillisellä leimauslaitteella.  Raportoinnissa työssäoloaikaa voidaan verrata raportoituihin työsuorituksiin. Aikaleimaukset voidaan siirtää esimerkiksi palkanlaskentaan.

Turvallisuushavainnot – aikaan ja paikkaan kytkeytyvät turvallisuushavainnot ovat merkittävä osa työturvallisuuden parantamista sekä laadun varmistamista. Poikkeamia syntyy toimituksiin, siisteyteen tai työturvallisuuteen liittynen. Poikkeamaraportoinnin lisäksi NPL:ssä voidaan hallita niiden korjaamisen seurantaa, resursointia, korjaukseen kulunutta aikaa ja kustannuksia.

Perehdytykset ja ylityöilmoitukset – NPL:ssä voidaan hallita henkilötasolla sekä työmaahan että työtehtävään liittyvät perehdyttämiset. Monella työmaalla on määritetty työmaan ns. normaalityöaika, jonka ulkopuolella työskentely on erikseen sovittava.

Tiedottaminen – NPL:n avulla voidaan tiedottaa joko kaikille työmaan osapuolille tai tietylle taholle sekä sähköisen ilmoitustaulun että sähköpostin ja tekstiviestin välityksellä.

Raportointi ja onnistumisen analysointi – tiedolla johtaminen tuottaa varmasti paremman lopputuloksen. NPL.ssä kaikesta tekemisestä jää jälki ja näitä tietoja voidaan käyttää pohjana analysoinnissa.

Verkostorekisteri – NPL:ssä on työmaakohtainen osapuolirekisteri kaikista yrityksistä jotka toimivat työmalla, kuten urakoitsijat, tavaran toimittajat ja kuljetusliikkeet. Käyttöoikeudet palveluun pohjautuvat yritysroolien mukaan.

Työmaapalvelut ja palveluntarjoajat

Työmaalla voi olla useita palveluntarjoajia, joiden palvelut ovat tilattavissa ja hallittavissa NPL:n kautta. NPL:n kannalta keskeisin palveluntarjoaja on logistiikkaurakoitsija, joka vastaan työmaan logistiikan hallinnasta NPL:n avulla. Muita työmaalla toimivia palveluntarjoajia voivat olla esimerkiksi nosto- ja kurottajapalvelut, haalausapu, liikenteenohjaus, alamiespalvelu, asbestityöt, puhtaudenhallinta jne.

Palvelutilausten hallinta – NPL:ssä voi syntyä palvelutilauksia useista lähteistä, kuten urakoitsijan tilatessa purkuvaraukselle vastaanottoon resursseja ja haalausapua purkupaikalta mestalle tai, kun puutehavainto tilataan korjattavaksi palveluntarjoajan toimesta.

Palvelutilauksia voi olla myös erilaiset resurssitapeet kuten torninosturi tai kurottajapalvelu.

Palvelutilaus vahvistetaan ja resursoidaan palveluntarjoajan toimesta. Työntekijät kuittaavat tilaukselle käytetyn työajan, jonka jälkeen tilaaja hyväksyy palvelutilaukselle raportoidut tunnit ja kustannukset. Asiakkaan kuittaamat tuntikortit siirtyvät laskutukselle.

Työpörssi – palvelutilaus voidaan resurssoida joko nimetyille henkilöille tai se voidaan julkaista työpörssiin, jolloin vapaana oleva henkilö voi ottaa tehtävän itselleen. Työpörssin avulla voidaan parantaa palvelutilausten vasteaikaa ja nostaa työmaaresurssien käyttöastetta. Työpörssi on eräänlainen tehtävälista, josta työntekijät voivat ottaa tehtäviä itsellen ja raportoida niiden etenemistä.

Työmaapörssi

MYYNTI

Erkki Ruuska
040 500 9886
myynti@evianet.fi

VANTAAN TOIMIPISTE

Tikkurilantie 68 C  3.krs
01300 Vantaa
Katso kartalla »

JYVÄSKYLÄN TOIMIPISTE

Ailakinkatu 5
40100 Jyväskylä
Katso kartalla »

Copyright © 2024 Evianet Solutions